L'Ajuntament de Burjassot ha fet públics en el Portal de Transparència, els resultats de la fase de concurs i les notes finals per a la borsa de treball d'administratius d'administració general de l'Ajuntament (grup C – Subgrup C1).

 

Aquestos resultats es poden consultar ací.

 

Queden, amb la publicació de les notes finals, constituïdes les bosses d'ús d'administratius d'administració general (grup C – Subgrup C1).

 

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

L’Ajuntament de Burjassot ha llançat la convocatòria de procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’administratiu d’administració general per al propi Consistori (grup C- subgrup C1). Tot el procediment està disponible per a la seua consulta en el Portal de Transparència.

 

El sistema de selecció serà per concurs oposició. Per a ser admés o admesa en el procés selectiu i poder formar part de la bossa serà necessari complir determinats requisits com, entre altres, tindre la nacionalitat espanyola; tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa o estar en possessió, o en condicions d’obtindre-ho abans de la data en què acabe el termini de presentació d’instàncies, del títol de Batxiller o Tècnic Mitjà, o equivalent.

 

Les persones aspirants hauran de presentar la sol·licitud de participació en la prova selectiva mitjançant Registre d’entrada de l’Ajuntament o, telemàticament, a través de la Seu electrònica, allotjada en la pàgina web municipal. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Així, tant el pagament de les taxes com la presentació de sol·licituds està obert des de les 00:00h del 12 d’abril i romandrà obert fins al 29 d’abril a les 23:59h.

 

La totalitat de les bases, el model d’instància, l’enllaç al pagament de les taxes i el formulari d’autobaremació pot consultar-se en el Portal de Transparència.

 

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

L’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot ha publicat les bases de la convocatòria del procediment selectiu per a la constitució urgent d’una borsa de treball de funcionaris interins per a la substitució del lloc de cap de Noves Tecnologies que, en l’actualitat, es troba vacant en la plantilla d’aquest organisme autònom.

En l’actualitat, la prestació d’aquest servei no es pot realitzar amb un funcionari/a de carrera de l’IMCJB, pel fet que el titular del lloc està prestant una comissió de serveis a l’Ajuntament de Burjassot. La plaça objecte de la convocatòria pertany al Grup A, Subgrup A2 dels establits en l’article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic i està enquadrada en l’escala d’Administració Especial, sub escala tècnica, de la plantilla de l’IMCJB.

Les funcions de Prefectura en l’àrea de Noves Tecnologies vénen establides en la Relació de Llocs de treball del MCJB i passen per, entre altres (consultar bases), l’elaboració de projectes, estudis i informes per a la posada en funcionament dels diferents sistemes tecnològics implantats en l’IMCJB; planificació, gestió, supervisió i manteniment dels diferents sistemes informàtics utilitzats per l’IMCJB; realització directa o concertada de les auditories de dades i implantació dels sistemes de seguretat necessaris per a garantir el manteniment actualitzat del compliment de les obligacions legals derivades de la legislació vigent o el desenvolupament de les aplicacions i utilitats necessàries per a l’adaptació i evolució de la plataforma de serveis d’internet, així com per als serveis de la intranet de l’organisme autònom.

La borsa de treball que es genere amb aquesta convocatòria tindrà la vigència necessària per a atendre les substitucions mentre continue vacant aquest lloc de treball i el procés de selecció es realitzarà mitjançant concurs de mèrits.

Les persones interessades han de presentar, tant la sol·licitud com la documentació requerida en les bases, en sobre tancat, en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Burjassot (Plaza Emilio Castelar, 1, CP 46100-Burjassot). El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació requerida serà de deu dies naturals, a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en un dels periòdics d’àmplia difusió a nivell provincial (PUBLICACIÓ PREVISTA PER AL 8 D’AGOST). La no presentació de la sol·licitud, dins del termini i en la forma escaient, suposarà la inadmissió de l’aspirant al procés selectiu.

Tant les bases com tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria poden consultar-se en el Tauler d’anuncis de Burjassot així com en la Seu Electrònica de l’IMCJB i en el Portal de Transparència.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL