Mostrando artículos por etiqueta: Meliana

En el ple ordinari de desembre celebrat ahir, el govern de progrés de Meliana ha aprovat, amb el suport de tots els grups polítics tret del Partit Popular (12 vots a favor i 5 en contra), els huitens pressupostos des que al 2015 es va produir el canvi polític al municipi. Uns pressupostos inicials que se situen, per primera volta, per damunt dels 10 milions d'euros, concretament 10.159.817,70 €. Això són dos milions d’euros més que els pressupostos inicials del 2022.


Com recorda la regidora d'Hisenda, Maria Pilar Asensio: “Tal com explicàvem l’any passat, els pressupostos del 2023 són els de la constatació d’un canvi d’organització i de funcionament de l’Ajuntament aprofundint en la redefinició d’alguns serveis”. Això és molt explícit, per exemple, en la incorporació dels dos contractes programa, amb la Generalitat i la Diputació, pel que fa als serveis socials municipals, un total d’1.273.766 € que aporten les dos administracions en la consolidació de la quarta pota del sistema de benestar, juntament amb la sanitat, l’educació i les pensions. També s’hi contemplen 930.000 € per a atendre la totalitat del nou contracte de neteja viària i de recollida dels residus sòlids urbans amb el nou sistema porta a porta. I, a més, s’incorporen els 517.130,71 € corresponents al conveni interadministratiu firmat amb la Conselleria d’Educació per a garantir el funcionament del conservatori professional de música després que s’ha atés una reivindicació històrica de l’Ajuntament i s’ha integrat en la xarxa valenciana de titularitat de la Generalitat.


La responsable de l’àrea econòmica incideix: “De nou es presenten uns pressupostos equilibrats, sense endeutament i amb una pressió impositiva a la baixa”. De fet, amb l’aplicació del nou marc legal pel que fa al cobrament de les plusvàlues s’hi ha previst un 40% menys d’ingressos per aquest concepte en la mesura que, amb el nou model, els ciutadans i les ciutadanes pagaran menys. Respecte de la previsió inicial dels pressupostos pel que fa a les inversions, és de 837.994 €, dels qual 210.300,72 € són de recursos propis i la resta del Pla d’inversions de la Diputació. La inversió prevista més important és l’adequació dels carrers Aragó i Providència, amb una inversió de 640.000 €. També s’han consignat 50.000 € per a l’equipament del nou edifici de Serveis Socials la rehabilitació del qual s’està finalitzant. Asensio constata: “El conjunt dels comptes permetran, amb planificació i rigor, anar desplegant els diferents projectes i programes previstos per les diferents àrees que són molts i diversos, tant per al 2023 com per a la legislatura que ve”.


D’altra banda l’alcalde, Josep Riera, destaca: “De nou, estos pressupostos inicials creixeran prou i, fàcilment, se situaran fregant els 13 milions d’euros, especialment pel que fa a les inversions amb la incorporació de crèdits per diferents motius”. Així, hi ha prop d’un milió d’euros d’inversions compromeses en el 2022 que s’acabaran d’executar en el 2023, com ara el dit edifici de serveis socials, la millora dels accessos al nucli de Nolla, la reparació de la façana de l’IMC, la remodelació dels parcs del nord o la instal·lació de plaques fotovoltaiques al CEIP El Crist. També està contemplat que, amb la liquidació dels pressupostos del 2022, que es preveu molt positiva, s’executen amb càrrec al romanent de tresoreria al voltant d’un milió d’euros en projectes que s’estan preparant, com ara la millora del passeig Joanot Martorell i el seu entorn o actuacions de millora de l’accessibilitat als carrers, entre altres. El mateix ocorre amb el milió d’euros per a l’execució del col·lector de Roca-Cuiper i la xarxa de sanejament complementària.


A més, completa el màxim responsable municipal: “Per part de la resta d’administracions hi ha diferents inversions previstes a Meliana que suposaran un nivell d’inversió molt important que està possibilitant una transformació real del municipi en infraestructures, actuacons urbanes i serveis.” Entre les quals cal destacar la finalització de l’edifici de Labora-SEPE, el pas inferior entre vies del c/ València, els 3 milions d’euros del pla Edificant per al CEIP Mediterrani, els 3,5 milions d’euros per a la construcció d’un centre de salut nou o la inversió prevista per a la supressió del pas a nivell de la CV-300, que superarà els 5 milions d’euros.


Finalment, Riera conclou: “Un a un estem fent realitat els projectes que donen resposta a les necessitats del municipi, però també de la comarca. Alguns d’ells reivindicacions històriques de la ciutadania de Meliana. I, més important encara, ja tenim projectes redactats planificats, programats i fins i tot pressupostats per a la legislatura que ve”.

 

Informa Nou Horta. Meliana

 

Publicado en Meliana

Ayer, las Corts Valencianes aprobaban los presupuestos de la Generalitat para 2023 que confirman la tendencia de inversión en Meliana de los últimos años. En concreto, se contemplan dos nuevas inversiones para infraestructuras muy necesarias en el municipio: la construcción de un nuevo centro de salud y el colector Roca-Cuiper con la red de saneamiento y de impulsión necesarias para llevar las aguas residuales al colector principal de la EDAR que transcurre por debajo del carril bici de la Via Xurra.

 

Para el alcalde, Josep Riera: “Los dos proyectos conllevan una inversión en Meliana de 4,3 millones de euros que demuestran el grado de implicación de la Generalitat en las necesidades y proyectos importantes para nuestro pueblo”. Por lo que respecta al nuevo centro de salud, que se ha incluido dentro del plan Créixer+ de infraestructuras sanitarias, está prevista una inversión de 3,8 millones de euros. Ésta es una reivindicación de la dirección del Centro de Salud de Meliana, que había evidenciado ante la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y del Ayuntamiento la falta de espacio en el edificio actual para poder dar cabida y respuesta a los nuevos programas de atención sanitaria y en la salud que la Consejería quiere incorporar a un municipio de 11.000 habitantes, como es el caso.

 

En este sentido, explica el máximo responsable municipal: “La Oficina Técnica Municipal estuvo valorando ambas posibilidades. Por un lado, la ampliación y mejor aprovechamiento del edificio actual y, por otro, la posibilidad de construir un nuevo centro de salud. Por último, la opción más adecuada y valorada ha sido la segunda”. Así, para 2023 se contempla la redacción del proyecto y la licitación de las obras, que se ejecutarán a lo largo de 2024.

 

Por otra parte, recuerda el alcalde: “El otro proyecto que se ha trabajado mucho en los últimos años es una solución real al vertido a las acequias en los núcleos de Roca y Cuiper. En este caso, ha sido necesario un trabajo conjunto de los ayuntamientos de Meliana y Foios con la Dirección General del Agua y la Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR)”. Cabe recordar que toda esta zona de la huerta próxima al litoral es muy sensible por la importante red de acequias existente que recoge el agua de una parte muy importante de la comarca hasta llegar al mar. Por tanto, incide el edil: “Se trata de una inversión con muchos beneficios ambientales y de interés general en la que se ha implicado la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica”. En este caso, se han firmado varios convenios y la inversión global está en torno a los 1,5 millones de euros. Las obras se licitarán a principios de este próximo año.

 

Pero éstas no son las únicas inversiones de envergadura previstas en el municipio. Están en marcha la construcción del nuevo edificio para las oficinas comarcales de Labora y del SEPE y el paso inferior peatonal de la línea 3 del metro entre las calles Valencia y Sor Isabel de Villena. Además, dentro del plan Edificante de la Conselleria de Educación, este año también se iniciará la actuación en el CEIP Mediterrani, de unos 2,9 millones de euros, de los cuales este año se ejecutarán la redacción del proyecto y los derribos necesarios. Además, concluye Riera: "También estamos a la espera de noticias por parte de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana sobre el proyecto para la supresión del paso a nivel de la CV-300". Un proyecto que ya está redactado y en supervisión por parte de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.

 

Informa Nou Horta. Meliana

 

Publicado en Meliana

Tal como estaba previsto, en diciembre el Ayuntamiento de Meliana está ejecutando la segunda fase de reparación y de asfaltado de varios tramos de calles muy deterioradas. En esta ocasión, las actuaciones han tenido lugar en las calles Rodrigo Cantó, Vora Via, Calvari, travessera del Calvari, Misericòrdia y Sant Isidre,, en este último caso al núcleo de Roca. El conjunto de la inversión es de 45.168,83 €. Como ya ocurrió con la primera fase, adjudicada a final del 2021 y ejecutada en marzo de este año, esta segunda fase también se ha comprometido antes de cerrar la ejecución presupuestaria del 2022 para aprovechar diferentes sobrantes otros proyectos y, así, poder hacer las actuaciones planificadas.


Como explica el alcalde y responsable de Urbanismo, Josep Riera: “Desde el Departamento de Urbanismo continuamos trabajando de acuerdo con las dos líneas de actuación previstas en cuanto al pavimento de las calles y de las plazas del municipio. Es decir, actuaciones de reparación, más allá del mantenimiento básico, en una serie de tramos que se encuentran más deteriorados y, a la vez, la actuación integral en varias calles que afecta tanto el saneamiento como las aceras y el pavimento”. Respecto a las actuaciones integrales, en julio se finalizaron las obras en la avenida de la Senyera. También están a punto de finalizar las obras de adecuación de los accesos al núcleo de Nolla. Y, dentro del plan de inversiones de la Diputación, a principio de este año que viene se licitarán las obras de las calles Aragón y Providencia, que figurarán en los presupuestos del 2023 que se llevarán a su aprobación en el pleno ordinario de este mes.


En cuanto a la adecuación de viales públicos, el primer edil incide: “La oficina técnica municipal, tal como ya se ha ido informante, también está preparando la actuación en el ámbito del paseo Joanot Martorell, que también se ejecutará a lo largo del 2023”. Se trata de una zona donde se tiene que hacer un trabajo más delicado por la presencia de arbolado de grandes dimensiones que se quiere conservar pero las raíces del cual está afectando gravemente la calzada y el pavimento del paseo, en muy mal estado.


Finalmente, concluye Riera: “La actuación del colector y del saneamiento de Roca anunciada hace unos días también implicarán mejoras en los viales de este núcleo rural”. Además, también se ha redactado el proyecto de prolongación de la calle Cortes Valencianas y su conexión con los caminos del Borriquillo y del Mar, por ante el futuro instituto nuevo, del CEIP El Crist y del pabellón de Meliana, porque se pueda incluir en las próximas inversiones. Del mismo modo, en el 2023 se encargará la redacción del proyecto para la conexión de las avenidas Constitución y Norte.

 

Informa NOu Horta. Meliana

 

 

 

Publicado en Meliana

Los ayuntamientos de Meliana y Foios, con el apoyo económico de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica con la cual han firmado el convenio correspondiente, y de la Entidad de Saneamiento de Aigües (EPSAR), ejecutarán el colector intermunicipal de saneamiento entre los núcleos de Roca y Cuiper con una inversión total de 1,374.969,92 €.

 

La finalidad de la actuación de saneamiento en estos dos núcleos rurales ubicados entre los dos núcleos principales de los dos municipios y el mar consiste a recoger las aguas sucias y, por medio de un colector central, llevarlas a una estación de bombeo que las impulso aguas arriba, hacia el oeste, hasta el colector principal de la estación de depuración de aguas residuales de Alboraya que transcurre por debajo del carril bici de la Vía Churra.


Como explica el alcalde de Meliana, Josep Riera: “Se trata de resolver un problema ambiental importante en la zona que afecta la calidad del agua de las acequias y del riego y, por la proximidad al litoral, también del agua del mar. Una actuación que no hubiera sido posible sin la colaboración entre los ayuntamientos y el apoyo de la Generalitat”. Las obras están planificadas en dos fases. En una primera fase, la EPSAR, con una inversión prevista de 348.964,98 €, construirá la estación de bombeo y la red de impulsión, por debajo del carril bici del camino del Mar de Meliana, hasta la estación de bombeo ubicada al polideportivo municipal de este municipio. La segunda fase consistirá en la construcción del colector intermunicipal entre los núcleos de Roca y Cuiper y de las conexiones complementarias, con una inversión de 1.026.004,94 €, de los cuales 940.000 € serán subvencionados por la Generalitat. Con cuyo objeto, los dos ayuntamientos han firmado el correspondiente convenio con la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.


Respecto del colector, Sergi Ruiz, alcalde de Foios, manifiesta: “En Foios nos ayuda a resolver un problema complicado al núcleo de Cuiper puesto que, ahora mismo, la red de alcantarillado está conectada a una depuradora que está obsoleta y es insuficiente. Con la nueva infraestructura, garantizaremos que las aguas negras se depuran correctamente a las instalaciones de Alboraya. Además, Foios y Meliana volvemos a evidenciar nuestra capacidad para colaborar e impulsar proyectos conjuntos en beneficio de la ciudadanía de nuestros pueblos y de la comarca”. Una colaboración que, junto con Albalat dels Sorells, ya se plasmó en la estrategia europea ViuHo, pero sobre todo en la mejora de los accesos a Meliana y Foios a la CV-300, la propuesta de Turismo Carraixet, la mejora del carril bici de la Vía Churra o las propuestas para la regeneración del litoral compartido, entre otros.


En el caso de Foios, la actuación a realizar y el importe son menores, un total de 79.696,03 €, un 7,77%. Mientras que en el caso de Meliana la inversión supone 946.308,91 €, el 92,23%. Es por eso que los dos ayuntamientos han firmado un convenio según el cual será Meliana quien impulso el expediente administrativo y Foios participo en el procedimiento de licitación, la parte presupuestaria correspondiente, el seguimiento en la ejecución de las obras y la justificación pertinente.


Finalmente, por parte de Amparo Martí, regidora de Roca, se destaca: “Era muy importante para el vecindario de Roca y de Cuiper poder dar una respuesta efectiva a una reivindicación de muchos años que no era nada sencilla de resolver por la dificultad y el coste económico. Se trata de ordenar una infraestructura tan básica para nuestros cascos urbanos como es el caso de la red de saneamiento”. Dentro de poco se iniciará el proceso de licitación de las obras, que se ejecutarán a lo largo del 2023 y parte del 2024.

 

Informa Nou Horta. Meliana i Foios

 

Publicado en Meliana

El Ayuntamiento de Meliana está realizando una actuación de sustitución del arbolado, y reparación de las aceras, de la calle Cid Campeador. Se trata de una inversión de 48.353,28 € que está ejecutando la empresa contratada para el mantenimiento de los jardines, Viveros Centro Verd.

 

Como detalla la concejala de Medio Ambiente, Rosa Peris: “El tipo de árboles que había hasta ahora, braquiquítons, eran de crecimiento rápido y no eran los más adecuados para la calle, puesto que las aceras no son demasiado anchas y las copas tocaban las fachadas y los balcones y esto obligaba a hacer podas severas. Además, las raíces habían levantado las aceras que se encontraban en muy mal sido”. Así, la actuación que se está realizando consiste a sustituir el arbolado por naranjos amargos, de menor tamaño y de crecimiento moderado. Una especie que ya se había utilizado para sustituir alguno de los ejemplares de braquiquítons en la misma calle.

 

A la vez, explica la responsable: “Se están ampliando los alcorques de manera transversal, que ahora serán de dos metros de largo por un metro de ancho, y se están reparando las aceras levantadas por las raíces”. Respecto de la acera del parque Silvia Martínez, la decisión ha sido no replantar árboles, en la medida que los ejemplares, ya grandes, del parque mismo generan sombra suficiente.

 

Finalmente, concluye Peris: “Las próximas dos actuaciones previstas en las zonas ajardinadas o con arbolado, por este orden, son mejoras en los parques del norte, entre la plaza 25 de abril y la calle Rey en Jaume, y el replanteamiento de la zona del paseo Joanot Martorell”. En el primer caso, ya se hizo un proceso de participación pública y se ha redactado el correspondiente proyecto. La ejecución está prevista a cargo del Plan de inversiones de la Diputación de València. Y en el segundo caso, la Oficina Técnica Municipal está en la fase previa de la redacción del proyecto.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicado en Meliana

El Ayuntamiento de Meliana ha finalizado varias actuaciones de mejora de la red de acequias agrícolas del término municipal con la subvención de 17.680,31 € otorgada por el Consell de l'Horta para la mejora de las infraestructuras agrarias. Concretamente, se ha actuado en la conocida como acequia de Villalba, que circunvala el casco urbano por la parte sur; la Sangonera y el brazo de la acequia Medianera.

 

Como concreta la regidora de Agricultura, Amparo Martí: “Para el funcionamiento de la actividad la huerta, pero también para la correcta evacuación del agua del término hacia el mar, es muy importante la adecuación y el mantenimiento de las infraestructuras de riego. Esta ha sido la finalidad de la intervención”. Así, ha sido en las actuaciones de la acequia Sangonera en su parte final, donde se han realizado actuaciones de limpieza de la cama y de rehabilitación del cajero, teniendo en cuenta que el mal sido de la conducción estaba produciendo inundaciones y el estancamiento del agua, hecho que provocaba daños en los campos y las cosechas. Una cosa parecida ocurría con el brazo de la acequia Medianera que separa los términos de Meliana y Foios por el camino del Mar de Foios. Se ha hecho una actuación importante de limpieza y definición del cajero desde antes mismo de cruzar el carril bici de la Vía Churra hasta la alquería del Xarco. La regidora recuerda: “Precisamente el acueducto de por debajo del carril bici es un punto muy sensible en cuanto a los atascos, la retención de las aguas y las inundaciones que se producen a la partida de la Ermita por la zona de la barraca de Toni Montoliu”. Con esta actuación se facilita el curso del agua.

 

Finalmente, en cuanto a la acequia de Villalba, se ha hecho una actuación de mejora del ámbito de los turnos en cuanto a las planchas de seguridad, que se encontraban muy deterioradas por el uso y por el paso del tiempo. Como conclusión, Martí valora: “La utilidad del Consell de l'Horta se demuestra también en actuaciones como esta, que nos permite invertir en la mejora de las infraestructuras agrarias de nuestro ámbito”. Esta línea de subvenciones es una de las diferentes líneas en que trabaja el ente comarcal.

 

Informa Nou Horta. Meliana

 

Publicado en Meliana

El Ayuntamiento de Meliana en la sesión plenaria que transcurrió con total normalidad, tomó diferentes acuerdos muy importantes para el municipio. Se aprobaron puntos tan relevantes como ahora el convenio interadministrativo entre la Generalitat y el Ayuntamiento para el traspaso del conservatorio profesional de música a la administración autonómica. Otro convenio que se aprobó es el que hará realidad la construcción del colector de Roca y Cuiper, en este caso entre la Generalitat y los ayuntamientos de Meliana y Foios. Y también se introdujo en el orden del día la aceptación de la delegación de competencias, dentro del Pla Edificant, para la remodelación del CEIP Mediterrani.

 

Cómo destaca el alcalde, Josep Riera, "El pleno de ayer fue una muestra más del valioso trabajo que estamos haciendo desde el gobierno municipal para impulsar proyectos muy pedidos y muy esperados por nuestro pueblo y muy beneficiosos para la ciudadanía de Meliana, con un nivel de inversión y de recursos públicos destinados claramente destacable". Así, el impulso por parte de la Conselleria d'Educació del conservatorio profesional de música supondrá destinar para su funcionamiento una partida anual de 1 millón de euros, a cargo de la administración autonómica. En el caso del colector de Roca y Cuiper, y la infraestructura de impulsión de las aguas residuales hasta el colector del EDAR que va por debajo del carril bici de la Vía Churra, será de 1,5 millones de euros. Mientras que la inversión en la remodelación del CEIP Mediterrani, dentro del Pla Edificant, estará próxima a los 3 millones de euros.

 

Además, se aceptó la puesta a disposición del Ayuntamiento de Meliana de la obra del pabellón multiuso, ejecutada por la Generalitat y ya finalizada, para su puesta en marcha en las próximas semanas. En este punto, el máximo responsable recuerda: "En esta obra hemos tenido que superar trabas importantes. Al llegar al gobierno en 2015, prácticamente tuvimos que empezar el expediente desde cero después de una licitación fallada y un replanteamiento del proyecto. Cuando prácticamente teníamos el pabellón acabado, uno de los temporales de principio de 2020 levantó parte del techo y esto ha generado problemas de filtraciones de agua que ha costado resolver. Y lo hemos tenido que hacer en medio de una pandemia, con todo el que ha comportado. Pero al final lo hemos conseguido". La inversión, correspondiendo al Plan de Inversiones Productivas (PIP-2009), ha supuesto una poco más de 2 millones de euros.

 

El pleno también acordó, por amplia mayoría, hacer pasos para la implantación efectiva del nuevo modelo de recogida de los residuos sólidos urbanos con el sistema lleva a puerta. Así, tal como marca la normativa, se aprobó la adaptación de la Ordenanza de policía y buen gobierno municipal en el Plan Local de Residuos aprobado definitivamente en diciembre del 2021 y que establece el sistema de recogida puerta a puerta para Meliana. En esta línea misma, incide Riera: "También acordamos adherirnos a la Asociación de Municipios Valencianos Puerta a Puerta", para compartir experiencias, recursos e iniciativas".

 

Finalmente, el alcalde concluye: "Si algo está demostrando este gobierno es que sabe gestionar y que está dando respuesta a las necesidades y los problemas reales que tiene planteados el municipio en ámbitos muy diversos, también en el reto de lograr los objetivos europeos de recogida selectiva de los residuos sólidos urbanos con la implantación de un sistema más eficaz como es el puerta a puerta". Este sistema de recogida está en la fase de información e implantación y se iniciará en los próximos días.

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicado en Meliana

El Ayuntamiento de Meliana y la Sociedad Recreativa y Cultural la Amistad, conocida como El Casino, firman un convenio con el fin de que la entidad pueda realizar su actividad en las dependencias municipales del Centro Integral de Mayores, el antiguo Hogar de los Jubilados.

 

Como destaca el alcalde, Josep Riera, “Desde el Ayuntamiento hemos querido dar respuesta a una solicitud de la entidad misma, que considera que la ubicación de la sociedad en el edificio del Centro Integral de Mayores es muy adecuada para el tipo de actividades que realizan y muy beneficiosa para garantizar el futuro de la entidad más longeva del municipio, fundada en 1909”. Así, con este convenio, se consiguen dos cosas importantes. Por un lado, los miembros de la sociedad La Amistad tienen garantizado un lugar adecuado para el despliegue de sus actividades y, a la vez, el Ayuntamiento asegura un servicio de restauración y de conserjería por medio de la entidad adecuada al perfil de gente mayor usuaria del centro.

 

Por su parte, el presidente de la Sociedad Recreativa y Cultural La Amistad, Miguel Albiach, manifiesta: “El Casino necesitábamos un lugar con unas condiciones óptimas para continuar la actividad, después de que en los últimos años, por varios motivos, hemos tenido que ir cambiando de sede. Sobre todo era importante garantizar la continuidad de la sociedad centenaria, con un perfil de socio mayor”. Así, las actividades culturales, de reunión, de ocio y de juegos de mesa se pueden realizar ahora en un espacio pensado para la gente mayor. De hecho, tal como recoge el convenio, es un espacio compartido con la Unión de Pensionistas de Meliana (UDP) dentro de las instalaciones del Centro Integral de Mayores (CIM), un edificio y un servicio municipales destinados a las personas mayores del pueblo. Tanto el presidente como el secretario de la sociedad, Alfonso Escribano, trasladaron al alcalde que el acuerdo de la junta favorable al convenio había sido una decisión unánime de la asamblea.

 

El edificio, que se encuentra muy céntrico, cuenta con un salón a la planta baja que se utiliza como bar y como zona de ocio para la práctica de los juegos de mesa. Un espacio con mucha luz natural y muy ventilado, que cuenta con un soportal amplio en la zona de entrada que mujer en un espacio ajardinado. El convenio también recoge que el Ayuntamiento habilitará un espacio porque la sociedad pueda llevar adelante también su tarea administrativa y de gestión.

 

Además, como explica el máximo responsable municipal: “Estamos trabajando ya en la remodelación del ámbito del paseo Joanot Martorell, que se encuentra junto al edificio de la CIM, que tendrá en cuenta esta realidad más vinculada a la gente mayor, y también la proximidad en el Centro Cultural Rausell y el IES La Garrigosa”. La finalidad es generar un espacio importante de actividad y de uso ciudadano.

 

Este convenio se suma a otros firmados ya por el Ayuntamiento para la consecución de proyectos importantes para Meliana, como los ahora firmados con Schneider Electric, para la mejora de la en torno al Palacete de Nolla; con Inmare, para la cesión de la fachada y el patio de la Azulejera Bernardo Vidal, acabada de restaurar; o con la Cooperativa Eléctrica de Meliana, para impulsar la primera comunidad energética local del municipio.

 

 

Informa Nou Horta. Meliana

 

Publicado en Meliana

El director general de Infraestructuras Educativas, Víctor Garcia, junto con la subdirectora general Amaya Acevedo, visitaban el CEIP El Crist después de las obras de remodelación y mejora ejecutadas dentro del Pla Edificant de la Conselleria de Educació, Cultura i Esports, finalizadas para el inicio del curso escolar el pasado 12 de septiembre y que ha supuesto una inversión de 830.656,99 €. En la visita, han sido acompañados del alcalde del municipio, Josep Riera; el regidor de Educación, Joan Orts; la directora del centro, Júlia Manchano, y la presidenta de la AMPA, Marta Marichal.

 

Cómo ha destacado el director general, Víctor Garcia: "Hemos podido constatar una vuelta más como el Pla Edificant es un instrumento efectivo y dinámico para la inversión en la rehabilitación y mejora de los centros educativos". En el caso del centro de El Crist, se trata de un centro que fue inaugurado el 1979 y que necesitaba actuaciones importantes de remodelación del comedor y de la cocina, la mejora de la accesibilidad con la ubicación de dos ascensores, la renovación de todo el cierre perimetral del centro, la mejora de la instalación eléctrica y otras actuaciones menores.

 

Por su parte, el alcalde Josep Riera ha incidido de nuevo: "La actuación es fruto de la colaboración entre la Conselleria, el Ayuntamiento y el centro educativo mismo, que nos hemos implicado a definir el proyecto y ajustarlo a las necesidades reales y a llevarlo adelante". Esto ha hecho que el resultado final haya sido muy bien valorado por la comunidad educativa en su conjunto.

 

El responsable autonómico ha aprovechado la noticia para hacer un anuncio también muy esperado por el Ayuntamiento: "La Conselleria estamos a punto de firmar el acuerdo de cesión de competencias en el Ayuntamiento para la próxima actuación del Pla Edificant al CEIP Mediterrani, que en este caso estará próxima a los 3 millones de euros al incluir una parte importante de ampliación". Así, aprobados ya el informe de necesidades y la línea presupuestaria, solo queda la firma del acuerdo de la cesión de competencias porque el Ayuntamiento lo acepto en la próxima sesión plenaria.

 

Finalmente, el regidor de Educación, Joan Orts, incide: "Desde el Ayuntamiento estamos llevando adelante la planificación de mejora de todos los centros educativos públicos de Meliana. Un reto muy ambicioso. La previsión es que las obras del Mediterrani se puedan iniciar al final de este curso aprovechando las vacaciones de verano". Por otro lado, a la vez se continuarán los trámites de la cesión de competencias para la construcción del nuevo instituto de Meliana que se construirá a los terrenos que el Ayuntamiento está adquiriendo al suelo dotacional educativo ubicado entre la calle Tribunal de las Aigües y el polideportivo.

 

 Informa Nou Horta. Meliana

Publicado en Meliana

El Ayuntamiento de Meliana ha instalado tres estaciones de bicis de préstamo más en el municipio del servicio BiciMeliana. Concretamente al núcleo de Roca, junto a cercanías de Renfe; en el paseo Joanot Martorell, en el centro del pueblo, y a la confluencia de la calle Rei en Jaume con la avenida Constitución. Estaciones que se añaden a las dos ya existentes a la estación del metro, al jardín de la calle Juli Benlloch, y en el entorno del carril bici de la Vía Churra en su conexión hacia Albalat dels Sorells, en la calle Blasco Ibáñez. Cada estación nueva cuenta con 8 puntos. La gestión del servicio, por dos años, corresponde a la empresa MOVUS, Movilidad Urbana Sostenible, SL, que ha sido la adjudicataria por un total de 60.621 €. La actuación se ha realizado con una subvención de 25.050 € del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (*IDAE).


Estas estaciones están integradas dentro de la red de estaciones del área metropolitana de València, MIBISI, que actualmente incluye 13 municipios y cuenta con unas 140 estaciones y un millar de bicicletas, y está interconectada con el servicio de la ciudad de València, ValenBisi, con estaciones de intercambio.


Como explica la regidora de Medio Ambiente, Rosa Peris, “la emergencia climática nos exige ya cambios reales en ámbitos importantes como por ejemplo la transición energética hacia las energías verdes, la separación efectiva de los residuos sólidos urbanos en origen o el modelo de movilidad. Y desde el Ayuntamiento queremos dar respuesta a los tres. El cambio de modelo de movilidad motiva la apuesta por la red de bicis de préstamo en Meliana y nuestra zona de influencia”. De hecho, ahora Meliana se encuentra ya conectada con este sistema con los municipios de Alboraya, Alfara del Patriarca, Bonrepòs i Mirambell, Vinalesa y Foios, además de València ciudad. Y podemos movernos por dos de las redes más dinámicas y más utilizadas, el carril bici de la Vía Churra y el Anillo Verd metropolitano, en este caso tanto hacia el núcleo de Roca, el mar y Port Saplaya como hacia Alfara del Patriarca y el resto de pueblos de la Mancomunidad del Carraixet. Además, las obras de la nueva rotonda de la CV-300 con el nuevo acceso sur hacia Foios han conectado los dos municipios con carril bici. Por eso, la responsable insiste: “Es muy conveniente que el resto de municipios de l'Horta Norte vayan incorporándose en la red, como ya ocurre en l'Horta Sur, porque la capacidad de movilidad sea completa, especialmente en el caso de Almàssera y Albalat dels Sorells”.


En el caso de Meliana, se ha generado ya una red de cinco estaciones que permite disponer de una estación de bicicletas de préstamo relativamente cerca de todos los domicilios del municipio y a los diferentes núcleos. Queda pendiente la ubicación de la estación del núcleo de Nolla, vinculada a la próxima finalización de las obras de conexión, con ciclovia, del núcleo de Meliana con el núcleo de Nolla y con el palacete de Nolla. Finalmente, Peris indica: “Esta actuación forma parte del despliegue del Pacto de las Alcaldías europeo para la reducción de las emisiones de CO₂ y la estrategia europea ViuHo, elaborada conjuntamente con Foios y Albalat dels Sorells”. Los vecinos y las vecinas de Meliana se pueden dar de alta en la plataforma de MIBISI, el Servicio Metropolitano de Bicicleta Pública de València, www.mibisivalencia.es

 

Informa Nou Horta. Meliana

Publicado en Meliana
Página 1 de 35