Mostrant articles per etiqueta: Economia

L'Ajuntament de Paterna ha destinat 250.000 euros a la subvenció d'activitats esportives que realitzen els veïns i veïnes de la ciutat.

 

Així ho ha anunciat el Tinent Alcalde de Cultura de l'Esforç i Modernització, José Manuel Mora, qui ha explicat que “ja s'ha publicat en el BOP el llistat oficial de subvencions concedides que enguany beneficiarà a 590 famílies paterneres”.

 

En aquesta ocasió, s'ha augmentat l'import de les ajudes en 34.000 euros més que l'any passat, sent 1.239 persones les que han obtingut ajudes directes per a la pràctica esportiva.

 

Tal com ha destacat el Tinent Alcalde “volem continuar impulsant, especialment en temps de Covid, la pràctica esportiva com a eina per al benestar físic i emocional, ajudant les famílies a consolidar hàbits de vida saludables”.

 

Les ajudes financen les activitats esportives generals com a natació, ioga, crossfit o gimnàstica rítmica, entre altres. També es financen els abonaments Més que Vida, d'accés lliure a les instal·lacions esportives municipals.

 

A més, les ajudes també estan dirigides subvencionar a xiquets i joves de fins a 14 anys que realitzen activitats de futbol, taekwondo, patinatge, escacs voleibol, rugbi, karate o qualsevol altra que es desenvolupe en clubs esportius de Paterna.

 

Els imports de les ajudes van des dels 50€ fins als 290€, depenent de l'activitat triada o de l'edat dels sol·licitants (xiquets, adults o pensionistes), així com si es tracta d'una sol·licitud individual o per unitat familiar.

 

Els imports de les subvencions aprovades s'ingressaran directament als centres que gestionen les activitats esportives.

 

Informa Nou Horta. Paterna

Publicat en Paterna-VAL

Dins del seu Pla de Formació per a Associacions 2020, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha realitzat un taller de justificació de subvencions destinat a les organitzacions locals amb el qual es pretén acostar i facilitar-les aquest tipus de gestions. Amb la implantació de la Seu Electrònica, les justificacions ara han de realitzar-se de manera online a través d’aquesta emprant el certificat digital del representant d’entitat, per la qual cosa s’ha volgut acompanyar al teixit associatiu en aquest canvi.

 

Impartit des de l’àrea de Participació Ciutadana a Quart Jove, en aquesta primera edició del taller, es va fer una revisió completa del tràmit, explicant-lo amb deteniment, i es va repassar la documentació que és necessari adjuntar. Van participar 10 entitats i, davant el bon acolliment, ja s’ha previst la realització de noves jornades durant el mes de desembre.

 

Gràcies al Pla de Formació per a associacions més de 50 associacions han pogut assistir a diferents accions formatives dutes a terme al llarg del present any.

 

Servei d'assessoria
De manera complementària, les associacions de Quart de Poblet també compten amb un servei d’assessoria, oferit en col·laboració amb la Fundació Horta Sud, que des de març, s’ha adaptat per a poder oferir-se durant tot l’any de manera online.

 

El Consistori, conscient de la important labor social, cultural i econòmica que realitzen les associacions en benefici de tota la ciutadania, ha reforçat aquest servei oferint la modalitat d’assessoria telefònica o presencial mitjançant cita prèvia. A més, es manté una contínua comunicació amb les associacions amb la condició de facilitar-les les últimes novetats relatives a les noves mesures de prevenció enfront de la Covid-19 que puguen sorgir tant a nivell autonòmic com nacional.

 

Amb això es vol fer costat a les entitats locals perquè puguen mantenir en la mesura de les possibilitats les seues activitats, complint en tot moment les mesures de prevenció necessàries per a salvaguardar la salut de les persones.

 

Informa Nou Horta. Quart de Poblet

Publicat en Quart de Poblet - VAL

L’Ajuntament d’Alaquàs ha rebut una subvenció de 59.294 euros per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a l’organització d’activitats extraescolars culturals i esportives dirigides a la població escolar d’entre 3 i 18 anys. L’objectiu d’aquesta ajuda és compensar els efectes negatius del confinament a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 i oferir una programació de qualitat centrada en la importància del temps lliure com a ferramenta educativa.

 

Aquesta ajuda servirà a l’Ajuntament d’Alaquàs per a sufragar una part del cost de les diferents activitats extraescolars que s’ofereixen durant l’any per al públic infantil i adolescent fóra de l’horari escolar. En aquest sentit, la subvenció es destinarà als recursos de Ludoteques Municipals, Espai Educatiu, Centre Obert, Agència de Lectura, Escola de Teatre Municipal, Escola Matinera, Apunta’t al Nadal i activitats esportives. Cal destacar que per al desenvolupament de totes aquestes activitats es respecten totes les mesures de seguretat marcades pel Ministeri de Sanitat per tal de garantir la seguretat de totes les persones participants així com de l’equip educatiu.

 

Una de les polítiques prioritàries de l’Ajuntament d’Alaquàs és oferir una programació d’activitats i recursos de qualitat per al públic infantil i adolescent, especialment arran de les conseqüències de la crisi provocada pel Covid-19. El seu objectiu és donar resposta a totes les necessitats de xiquetes, xiquets i joves per tal de garantir el dret fonamental a l’educació de totes i tots, assegurant la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa, la igualtat de drets i l’accessibilitat universal a l’educació. El programa que ofereix l’Ajuntament se centra en la importància del temps lliure com a ferramenta educativa per al desenvolupament de la infància per tal de propiciar un trencament amb la quotidioneitat i les obligacions i ocupacions habituals que a més compense i redueixca els efectes negatius viscuts després del confinament i s’adapte a la situació extraordinària que estem vivint a conseqüència de la pandèmia.

 

Informa Nou Horta. Alaquàs

 

Publicat en Alaquàs-VAL

L’Ajuntament de Burjassot ha llançat una nova línia d’ajudes de concessió directa per a la reactivació econòmica de les empreses del municipi a les quals destinarà fins a 100.000€. Les sol·licituds per a ser beneficiaris de les ajudes poden presentar-se des de demà, 12 de novembre i fins al 2 de desembre, tal com estableixen les BASES DE LA CONVOCATÒRIA que assenyala el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació de les bases en el BOP (publicades hui 11-11-2020).

 

A la sol·licitud ha d’adjuntar-se la documentació requerida, mitjançant model normalitzat a aquest efecte i disponible en la Seu Electrònica de l’Ajuntament. La presentació de les sol·licituds s’haurà de realitzar de manera telemàtica i, en el cas de no ser possible i haver de fer-ho presencialment en el Registre de l’Ajuntament, situat a la Casa de Cultura, haurà de sol·licitar-se indispensablement cita prèvia, des de la web municipal.

 

En les bases s’especifica el procediment de concessió de les ajudes, la documentació a presentar amb la sol·licitud, les obligacions dels beneficiaris o els conceptes subvencionables. La quantitat màxima a subvencionar serà del 50% de l’import total, IVA exclòs, del projecte d’inversió i/o despesa presentada, sempre amb el límit de 400€ per establiment.

 

Les ajudes es concediran pel règim de concessió directa per a ajudar, en la mesura que siga possible, a la reactivació econòmica dels autònoms i microempreses de Burjassot. L’ajuda té caràcter finalista pel que l’import de la subvenció concedida no podrà ser emprat per a altres finalitats que no siguen despeses i inversions que es realitzen en mesures de seguretat i higiènic sanitàries la finalitat de les quals siga proporcionar les adequades condicions per a clients i treballadors davant la crisi sanitària originada per la Covid-19.

 

Sense exhaustivitat, seran objecte de les ajudes, entre altres, l’adquisició i/o col·locació dels següents equipaments i serveis en els comerços o serveis:

– Mascaretes, guants i EPIS tant per als clients com per als treballadors.
– Dispensadors de gel desinfectant
– mampares, paravents, i altres elements que garantisquen la seguretat sanitària
– Millores de sistemes de climatització: neteja, col·locació de filtres…
– Senyalitzacions de seguretat
– Papereres amb tapa i pedal
– Sistemes de mesurament de temperatura
– Equips destinats a nebulización, equips d’alta pressió i actuacions destinades a desinfecció específica del local per causes de la Covid
– Canons humidificadors o màquines hidronetejadores
– Arcs per a desinfecció
– Serveis de desinfecció integral per a l’obertura

 

Totes les despeses i inversions subvencionables han de beneficiar o tindre com a lloc de realització l’establiment on es desenvolupe l’activitat econòmica. Les despeses han d’haver sigut realitzades i pagades per transferència bancària, taló bancari, domiciliació bancària o càrrec en compte a través de targeta. En cas de pagaments en efectiu, haurà de constar en la factura el segell de l’empresa, signatura del responsable de la mateixa i segell de “pagat”.

 

Els beneficiaris d’aquestes ajudes seran persones físiques o jurídiques legalment constituïdes que duguen a terme activitats econòmiques per compte propi i que complisquen com a requisits, a data 1 de març de 2020, ser autònom o empresa amb domicili fiscal o amb local comercial a Burjassot; autònom societari que tinga una empresa amb domicili social a Burjassot, en qualsevol de les seues formes jurídiques i, en tots dos casos, que no estiga fins i tot en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei General de Subvencions, així com estar al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la hisenda estatal i la Tresoreria general de la Seguretat Social.

 

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el procediment de concessió d’ajudes serà el de la concessió directa fins a esgotar el crèdit disponible. Les subvencions seran atorgades per ordre de sol·licitud fins a esgotar el crèdit disponible. En el cas que les sol·licituds presentades superen la quantia establida en la convocatòria d’ajudes, es procedirà al repartiment proporcional entre totes elles. No es considerarà presentada una sol·licitud fins que no aporte tota la documentació requerida.

 

Les bases, en les quals s’assenyala la documentació a presentar en el cas de sol·licitar les ajudes, poden consultar-se en el Portal de Transparència de la web municipal.

 

Informa Nou Horta. Burjassot

Publicat en Burjassot-VAL

L'Ajuntament de Benetússer, a través de la seua àrea de Benestar Social, ha publicat en el Tauler d'edictes municipal les bases per a sol·licitar les subvencions destinades a famílies nombroses de l'exercici 2020. Aquesta convocatòria té com a objectiu ajudar en les despeses derivades del manteniment i manteniment d'una unitat familiar integrada per un o dos ascendents amb tres o més fills/as.

 

Segons recullen les bases reguladores, podran presentar la seua sol·licitud totes aquelles famílies nombroses empadronades i residents a Benetússer, durant almenys 12 mesos abans de la presentació de la sol·licitud, la renda de la qual per càpita anual conjunta no excedisca del 100% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).

 

"Des de l'ajuntament hem convocat aquesta subvenció amb l'objectiu de contribuir al manteniment d'aquelles famílies nombroses de Benetússer que compten amb menys recursos i per a les quals aquest tipus d'ajudes és clau", ha assenyalat la regidora de Benestar Social, Carmen Elvira Albors Gil.

 

El termini per a tramitar la subvenció donarà principi demà, 5 de novembre, i finalitzarà dimecres que ve 18 de novembre i podrà realitzar-se de manera presencial o telemàtica emplenant el model de sol·licitud que pot obtenir a través de la seu electrònica de l'ajuntament o per registre d'entrada.

 

Les bases reguladores poden consultar-se en el següent enllaç:

 

https://benetussersitae.sede.gva.es/sitae/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?accion=inicio&idEdictoSeleccionado=1000015161

 

Informa Nou Horta. Benetússer

Publicat en Benetússer-VAL

L’Ajuntament de Paterna, a través del Servei d’Empresa, Indústria i Universitat, ha renovat i duplicat la quantia econòmica dels convenis de col·laboració amb les associacions i entitats de gestió empresarials dels 5 parcs industrials del municipi: Tàctica, Font del Pitxer, L’Andana, Parc Tecnològic i Parc Científic.

 

Amb aquests acords, proveïts de dotació econòmica, el consistori continua aquest 2020 amb la seua línia de suport als polígons i parcs empresarials mitjançant la concessió d’una subvenció directa que els permet renovar, millorar i promocionar les seues àrees i, conseqüentment, afavorir a les empreses i treballadors en elles assentades.

 

Tal com ha indicat l’Alcalde de Paterna i responsable de l’Àrea d’Empresa, Juan Antonio Sagredo “amb la renovació d’aquests convenis, als quals hem destinat 260.000 euros, reafirmem el nostre compromís amb el desenvolupament del teixit industrial del municipi, ja que la revitalització dels polígons industrials és la millor manera de fomentar l’ocupació i la inversió”.

 

En aquest sentit, el primer edil ha destacat que, “davant l’actual context econòmic derivat de la pandèmia de la COVID-19, és fonamental apostar per les nostres àrees empresarials, millorant la seua dotació i equipament, per a fer-les més atractives i millor posicionades amb l’objectiu de continuar atraient l’arribada de noves empreses i, en conseqüència, crear més ocupació i dinamitzar l’economia del municipi”.

 

Així mateix, Sagredo ha recordat que aquests convenis se sumen a tota una sèrie d’actuacions i subvencions que ha dut a terme l’Ajuntament des que es va originar la pandèmia per a ajudar a les micropymes i autònoms paterners a minimitzar els efectes econòmics de la Covid-19 com són el Xec Equipament Covid-19, el Xec Transformació Digital Covid-19 i el Pla Especial d’Ajudes a Autònoms/as i Micropymes.

 

Finalment, el primer edil ha instat a les associacions i entitats de gestió empresarials encarregades d’utilitzar i justificar el destí d’aquesta subvenció municipal al fet que, en la mesura que siga possible, invertisquen els diners en actuacions destinades als Plans de Seguretat Industrial o el Sistema d’Informació Geogràfica Industrial, totes dues iniciatives impulsades per l’Ajuntament i que permetran millorar la gestió conjunta d’aquestes 5 àrees empresarials i regular de manera segura i intel·ligent les milers d’empreses instal·lades en elles.

 

Informa Nou Horta. Paterna

Publicat en Paterna-VAL

L'Ajuntament de Paterna ha concedit aquest curs 1.322 ajudes a l'escolarització de xiquets i xiquetes d'entre 0 i 5 anys inclusivament de primer i segon cicle d'Educació Infantil, destinant 1.200.000 euros en ajudes per al present curs escolar.

 

Així ho ha anunciat el regidor d'Educació i Atenció a la Infància, David Fortea, qui ha destacat que “un any més, Paterna inverteix una gran quantitat en beques a l'Educació Infantil, confirmant la nostra posició com a referent valencià en aquesta mena d'ajudes”.

 

Les beques concedides comprenen el curs escolar complet, amb l'objectiu de proporcionar la màxima cobertura a les famílies paterneres que el necessiten, independentment de si els xiquets i/o xiquetes assisteixen a un centre de la ciutat o a un altre municipi.

 

Aquest curs 2020-2021, el consistori ha becat a 507 alumnes de primer cicle d'infantil, amb una inversió mitjana de 1.047€ per cadascun d'ells, i a 815 de segon cicle, amb una inversió mitjana de 807€ per menor.

 

En aquest sentit, Fortea ha destacat que “és un compromís del govern municipal socialista afavorir l'escolarització primerenca i la conciliació laboral i familiar, i per això hem mantingut l'esforç pressupostari que ja realitzem en l'anterior legislatura”.

 

Les ajudes, en el cas de primer cicle d'Infantil, estan destinades a subvencionar la matrícula, les mensualitats i el menjador, mentre que les de segon cicle estan destinades al servei de menjador escolar i inclouen una ajuda puntual de 50€ per a l'adquisició de material escolar.

 

El procés de sol·licituds ha pogut realitzar-se de manera telemàtica en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Paterna, que incrementa progressivament la quantitat de gestions online per a facilitar a la ciutadania els procediments administratius.

 

Informa Nou Horta. Paterna

Publicat en Paterna-VAL

L'Agència de Desenvolupament Comarcal de la Mancomunitat de l'Horta Sud ha tramitat 40.000 euros en subvencions de la Generalitat Valenciana per a treballadors/as autònoms/as des de l'inici de la pandèmia de la Covid19. En total, el servei d'assessorament de la Mancomunitat ha atés més de 800 consultes sobre ajudes i subvencions a l'emprenedoria.

 

L'Agència, a través del seu Punt d'Atenció a persones Emprenedores (PAE), ha tramitat a més les altes en el Règim Especial de Treballadors Autònoms a 11 persones des del mes de març. Dels 11 emprenedors assessorats i assistits per a la tramitació de les seues altes 7 són dones i 4 tenen domicili fiscal a Benetússer. La resta es reparteixen en localitats com Massanassa, Albal, Beniparrell o Sedaví.

 

Quant als sectors dels nous negocis, dos d'ells estan dirigits a la venda online i altres dues al comerç de proximitat i el cultiu ecològic. A més, l'Agència de Desenvolupament Comarcal ha acompanyat en la tramitació tant de l'alta com de les subvencions de la Generalitat a una perruqueria, un centre d'estètica, un negoci de venda de vehicles, un mediador d'assegurances, un logopeda i un servei de pedagogia.

 

Per a la presidenta de la Mancomunitat de l'Horta Sud, Eva Sanz, el servei que presta l'entitat intermunicipal és molt necessari en l'època en la qual ens trobem. "L'ocupació és molt possible que patisca els efectes de la pandèmia i és molt possible que molts treballadors i treballadores trien el camí de l'emprenedoria. Tindre un expert que ajude a la tramitació de les subvencions i ajudes de manera gratuïta està sent i serà de gran ajuda", ha explicat.

 

Informa Nou Horta. Sedaví

Publicat en Comarca-VAL
Etiquetat com

Amb la finalitat de garantir l’accés a l’educació i assegurar-se l’escolarització de l’alumnat de 0 i 3 anys, l’Ajuntament de Torrent obri el període de sol·licitud de les beques que es podran sol·licitar fins al dia 16 de novembre.

 

L’import total previst per a la convocatòria per al curs 2020/2021 és de 470.000 euros, el qual es distribuirà proporcionalment al nombre d’estudiants que complisquen els requisits, amb els límits individuals de: màxim 900 i mínim 500 euros.

 

“Gràcies a aquestes ajudes podem ajudar a alleugerir la càrrega econòmica de les famílies, i contribuir al fet que totes tinguen les mateixes condicions d’accés al sistema educatiu”, ha explicat la regidora d’Educació, Patricia Sáez.

 

La sol·licitud ha de presentar-se preferentment per mitjà del tràmit que s’habilitarà a aquest efecte i que estarà disponible en la seu electrònica de l’Ajuntament de Torrent. No obstant això, també podrà presentar-se en els registres i oficines de l’ajuntament.

 

Les bases de la convocatòria poden veure’s en el següent enllaç: https://bit.ly/34xXKZf

 

Informa Nou Horta. Torrent

Publicat en Torrent-VAL

L'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell atorga per primera volta ajudes al menjador escolar a l'alumnat que s'ha quedat fora de la convocatòria de la Conselleria d'Educació. Aquestes ajudes van dirigides als alumnes tant d'Educació infantil com de Primària, empadronats al municipi.

 

Amb aquestes ajudes "es facilita que gran part del nostre municipi puga beneficiar-se d'aquest recurs garantit la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat. A més, com a administració pública, és el nostre deure garantir la conciliació de la vida familiar i laboral, i la concessió d'aquestes ajudes es fa necessària per a poder fer-la efectiva", ha assenyalat el regidor d'educació, José Manuel Alberich.

 

Per a poder optar a la subvenció, es deurà haver presentat la sol·licitud d'ajuda al menjador escolar en la convocatòria de la Conselleria d'Educació i no haver rebut cap mena d'ajuda de les regulades en l'esmenada convocatòria ni haver superat la renda per càpita familiar el límit establert per la mateixa Conselleria.

 

El termini per a fer la sol·licitud es troba ja obert i es tancara el dimarts 10 de novembre. Totes les famílies que desitgen sol·licitar l'ajuda podran fer-ho presencialment a través del registre d'entrada de l'Ajuntament, o de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica municipal.

 

Els requisits, la documentació a aportar i la instància a complimentar es troben disponibles ja a la pàgina web de l'Ajuntament www.bonreposimirambell.es.

 

Informa Nou Horta. Bonrepòs i Mirambell

 

 

Pàgina 1 de 9