Benetússer convoca una borsa d'ocupació de peons/operaris/as

Dijous, 10 Setembre 2020 10:22 Escrit per  Publicat en Benetússer-VAL Vist 88 vegades
Valora la notícia
(0 vots)

L’Ajuntament de Benetússer ha convocat una borsa d’ocupació per a l’acompliment provisional de llocs de treball de peó-operaris/as, com a personal funcionari interí.

 

“En aquesta nova convocatòria busquem comptar amb professionals que exercisquen el millor servei per als nostres veïns i veïnes”, ha explicat l’alcaldessa de Benetússer, Eva Sanz.

 

Les sol·licituds es poden presentar fins al 18 de setembre en el Registre General de l’Ajuntament o en la forma que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. A més, en tot cas, també es podran presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament https://sede.benetusser.net.

 

Així doncs, les persones interessades han de dirigir les seues instàncies (que apareixen com a Annex 1 de les bases) dirigides a l’Alcaldia, en la qual faran constar que reuneixen tots els requisits exigits en la convocatòria, havent d’adjuntar-se a la mateixa els comprovants del resguard justificatiu d’haver abonat els drets d’examen, per import de 8,05€, i la documentació original o fotocòpia compulsada justificativa dels mèrits que hagen de ser valorats en la fase de concurs referits a la data de fi de termini de presentació d’instàncies.

 

Els requisits per a poder formar part d’aquest procés selectiu són tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol Estat membre de la Comunitat Europea, o complir amb el que s’estableix en l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic referent a l’accés a determinats sectors de la funció pública.

 

També els i les aspirants hauran de posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques; tindre complits els 16 anys i no excedir de l’edat legal de jubilació i no haver sigut separat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques.

 

Informa Nou Horta. Benetússer

Modificat el Dijous, 10 Setembre 2020 10:22