Aldaia convoca les noves ajudes a esportistes d'elit

Dijous, 26 Gener 2023 17:06 Escrit per  Publicat en Aldaia-VAL Vist 227 vegades
Valora la notícia
(0 vots)

El termini per a presentar-se a la convocatòria, així com les bases de les ajudes per a esportistes d'elit, d'alta competició, promoció i esportistes d'alt nivell d'Aldaia, està obert fins al 21 de febrer
Aldaia, 26 de gener de 2023. Aldaia aprova una nova convocatòria, així com les bases de les ajudes econòmic-esportives a esportistes d'alt nivell i esportistes d'elit promoció i alta competició del municipi d'Aldaia, dins del Programa d'ajudes a Esportistes d'Elit municipal, corresponent a l'exercici 2022.


La finalitat de la concessió d'esta ajuda, de fins a un màxim de 5000 euros, és col·laborar en les despeses que la formació, preparació esportiva i la competició exigeix als i les esportistes d'elit promoció i alta competició, així com del seu alt nivell convertits en referent i model per a la joventut, i afavorint el seu perfeccionament, amb vista a l'assoliment d'un més alt nivell en un futur pròxim.


Les persones beneficiàries han d'estar empadronades a Aldaia, per un període d'almenys dos anys anteriors a la data de la Convocatòria d'aquestes ajudes en el Butlletí Oficial de la Província. A més, la persona sol·licitant no ha d'estar incursa en cap de les circumstàncies que prohibeixen tindre la condició de beneficiari, així com no tindre deutes tributaris o amb la Seguretat Social. En cas que la persona esportista fora menor d'edat, serà el pare, mare, tutor/tutora o representant legal qui deurà trobara en compliment dels requisits. A més, també és necessari que el beneficiari estiga en possessió de la llicència federativa de l'exercici 2022 o de la temporada 2022/2023.


L'ajuda econòmic-esportiva va destinada a les persones acreditades com DAN (esportistes d'alt nivell) per resolució de l'òrgan competent del Consell Superior d'Esports incloent la relació d'esportistes d'alt nivell que es publicarà en el BOE i els acreditats com a esportistes d'elit promoció i alta competició que es publicaran en les llistes com a “Esportistes d'Elit” publicades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV).


La sol·licitud de l'ajuda ja pot ser presentada, dins dels 20 dies hàbils de termini, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la Convocatòria d'aquestes ajudes en el Butlletí Oficial de la Província, el passat 24 de gener de 2023. D'esta manera s'acceptaran sol·licituds fins al dia 21 de febrer de 2023, tant en via telemàtica a través de la web, com a presencial.


Els Esportistes d'Alt Nivell del Consell Superior de l'Esport rebran un import d'ajuda de 500€, els Esportistes d'elit de “Alta Competició” de la Comunitat Valenciana rebran l'import de 200€, i finalment, els Esportistes d'elit “Promoció” rebran una ajuda de 80€. L'ingrés de l'ajuda serà efectiu una vegada finalitzat el termini de recepció de sol·licituds i comprovats el compliment dels requisits per als beneficiaris.


Aldaia convoca las nuevas ayudas a deportistas de élite
El plazo para presentarse a la convocatoria, así como las bases de las ayudas para deportistas de élite, de alta competición, promoción y deportistas de alto nivel de Aldaia, está abierto hasta el 21 de febrero
Aldaia, 26 de enero de 2023. Aldaia aprueba una nueva convocatoria, así como las bases de las ayudas económico-deportivas a deportistas de alto nivel y deportistas de élite promoción y alta competición del municipio de Aldaia, dentro del Programa de ayudas a Deportistas de Élite municipal, correspondiente al ejercicio 2022.


La finalidad de la concesión de esta ayuda, de hasta un máximo de 5000 euros, es colaborar en los gastos que la formación, preparación deportiva y la competición exige a los y las deportistas de élite promoción y alta competición, así como de su alto nivel convertidos en referente y modelo para la juventud, y favoreciendo su perfeccionamiento, en orden al logro de un más alto nivel en un futuro próximo.


Las personas beneficiarias han de estar empadronadas en Aldaia, por un período de al menos dos años anteriores a la fecha de la Convocatoria de estas ayudas en el Boletín Oficial de la Provincia. Además, la persona solicitante no debe estar incursa en ninguna de las circunstancias que prohíben tener la condición de beneficiario, así como no tener deudas tributarias o con la Seguridad Social. En caso de que la persona deportista fuera menor de edad, será el padre, madre, tutor/tutora o representante legal quien deberá hallase en cumplimiento de los requisitos. Además, también es necesario que el beneficiario esté en posesión de la licencia federativa del ejercicio 2022 o de la temporada 2022/2023.


La ayuda económico-deportiva va destinada a las personas acreditadas como DAN (deportistas de alto nivel) por resolución del órgano competente del Consejo Superior de Deportes incluyendo la relación de deportistas de alto nivel que se publicará en el BOE y los acreditados como deportistas de élite promoción y alta competición que se publicarán en las listas como “Deportistas de Élite” publicadas por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (DOGV).


La solicitud de la ayuda ya puede ser presentada, dentro de los 20 días hábiles de plazo, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la Convocatoria de estas ayudas en el Boletín Oficial de la Provincia, el pasado 24 de enero de 2023. De este modo se aceptarán solicitudes hasta el día 21 de febrero de 2023, tanto en vía telemática a través de la web, como presencial.


Los Deportistas de Alto Nivel del Consejo Superior del Deporte recibirán un importe de ayuda de 500€, los Deportistas de élite de “Alta Competición” de la Comunidad Valenciana recibirán el importe de 200€, y finalmente, los Deportistas de élite “Promoción” recibirán como ayuda de 80€. El ingreso de la ayuda será efectivo una vez finalizado el plazo de recepción de solicitudes y comprobados el cumplimiento de los requisitos para los beneficiarios.