Mostrant articles per etiqueta: ajudes

El termini per a presentar-se a la convocatòria, així com les bases de les ajudes per a esportistes d'elit, d'alta competició, promoció i esportistes d'alt nivell d'Aldaia, està obert fins al 21 de febrer
Aldaia, 26 de gener de 2023. Aldaia aprova una nova convocatòria, així com les bases de les ajudes econòmic-esportives a esportistes d'alt nivell i esportistes d'elit promoció i alta competició del municipi d'Aldaia, dins del Programa d'ajudes a Esportistes d'Elit municipal, corresponent a l'exercici 2022.


La finalitat de la concessió d'esta ajuda, de fins a un màxim de 5000 euros, és col·laborar en les despeses que la formació, preparació esportiva i la competició exigeix als i les esportistes d'elit promoció i alta competició, així com del seu alt nivell convertits en referent i model per a la joventut, i afavorint el seu perfeccionament, amb vista a l'assoliment d'un més alt nivell en un futur pròxim.


Les persones beneficiàries han d'estar empadronades a Aldaia, per un període d'almenys dos anys anteriors a la data de la Convocatòria d'aquestes ajudes en el Butlletí Oficial de la Província. A més, la persona sol·licitant no ha d'estar incursa en cap de les circumstàncies que prohibeixen tindre la condició de beneficiari, així com no tindre deutes tributaris o amb la Seguretat Social. En cas que la persona esportista fora menor d'edat, serà el pare, mare, tutor/tutora o representant legal qui deurà trobara en compliment dels requisits. A més, també és necessari que el beneficiari estiga en possessió de la llicència federativa de l'exercici 2022 o de la temporada 2022/2023.


L'ajuda econòmic-esportiva va destinada a les persones acreditades com DAN (esportistes d'alt nivell) per resolució de l'òrgan competent del Consell Superior d'Esports incloent la relació d'esportistes d'alt nivell que es publicarà en el BOE i els acreditats com a esportistes d'elit promoció i alta competició que es publicaran en les llistes com a “Esportistes d'Elit” publicades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV).


La sol·licitud de l'ajuda ja pot ser presentada, dins dels 20 dies hàbils de termini, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la Convocatòria d'aquestes ajudes en el Butlletí Oficial de la Província, el passat 24 de gener de 2023. D'esta manera s'acceptaran sol·licituds fins al dia 21 de febrer de 2023, tant en via telemàtica a través de la web, com a presencial.


Els Esportistes d'Alt Nivell del Consell Superior de l'Esport rebran un import d'ajuda de 500€, els Esportistes d'elit de “Alta Competició” de la Comunitat Valenciana rebran l'import de 200€, i finalment, els Esportistes d'elit “Promoció” rebran una ajuda de 80€. L'ingrés de l'ajuda serà efectiu una vegada finalitzat el termini de recepció de sol·licituds i comprovats el compliment dels requisits per als beneficiaris.


Aldaia convoca las nuevas ayudas a deportistas de élite
El plazo para presentarse a la convocatoria, así como las bases de las ayudas para deportistas de élite, de alta competición, promoción y deportistas de alto nivel de Aldaia, está abierto hasta el 21 de febrero
Aldaia, 26 de enero de 2023. Aldaia aprueba una nueva convocatoria, así como las bases de las ayudas económico-deportivas a deportistas de alto nivel y deportistas de élite promoción y alta competición del municipio de Aldaia, dentro del Programa de ayudas a Deportistas de Élite municipal, correspondiente al ejercicio 2022.


La finalidad de la concesión de esta ayuda, de hasta un máximo de 5000 euros, es colaborar en los gastos que la formación, preparación deportiva y la competición exige a los y las deportistas de élite promoción y alta competición, así como de su alto nivel convertidos en referente y modelo para la juventud, y favoreciendo su perfeccionamiento, en orden al logro de un más alto nivel en un futuro próximo.


Las personas beneficiarias han de estar empadronadas en Aldaia, por un período de al menos dos años anteriores a la fecha de la Convocatoria de estas ayudas en el Boletín Oficial de la Provincia. Además, la persona solicitante no debe estar incursa en ninguna de las circunstancias que prohíben tener la condición de beneficiario, así como no tener deudas tributarias o con la Seguridad Social. En caso de que la persona deportista fuera menor de edad, será el padre, madre, tutor/tutora o representante legal quien deberá hallase en cumplimiento de los requisitos. Además, también es necesario que el beneficiario esté en posesión de la licencia federativa del ejercicio 2022 o de la temporada 2022/2023.


La ayuda económico-deportiva va destinada a las personas acreditadas como DAN (deportistas de alto nivel) por resolución del órgano competente del Consejo Superior de Deportes incluyendo la relación de deportistas de alto nivel que se publicará en el BOE y los acreditados como deportistas de élite promoción y alta competición que se publicarán en las listas como “Deportistas de Élite” publicadas por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (DOGV).


La solicitud de la ayuda ya puede ser presentada, dentro de los 20 días hábiles de plazo, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la Convocatoria de estas ayudas en el Boletín Oficial de la Provincia, el pasado 24 de enero de 2023. De este modo se aceptarán solicitudes hasta el día 21 de febrero de 2023, tanto en vía telemática a través de la web, como presencial.


Los Deportistas de Alto Nivel del Consejo Superior del Deporte recibirán un importe de ayuda de 500€, los Deportistas de élite de “Alta Competición” de la Comunidad Valenciana recibirán el importe de 200€, y finalmente, los Deportistas de élite “Promoción” recibirán como ayuda de 80€. El ingreso de la ayuda será efectivo una vez finalizado el plazo de recepción de solicitudes y comprobados el cumplimiento de los requisitos para los beneficiarios.

Publicat en Aldaia-VAL

L’Ajuntament d’Alaquàs ha destinat durant l’any 2020 un total de 551.465 euros en ajudes d’emergència social. Es tracta d’un important esforç realitzat per tal de donar resposta immediata als problemes bàsics sorgits arran de la pandèmia generada per la Covid-19. Totes aquestes ajudes han sigut tramitades a través del departament de Benestar Social amb l’objectiu de contribuir amb les famílies més vulnerables del municipi per tal de garantir les seues necessitats bàsiques.

 

Més de 4.000 persones, un 13% de la població, s’ha beneficiat d’algunes de les diferents ajudes establertes durant aquest temps: prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials i subministres, ajudes per al recolzament de la família i la infància durant el període estival per tal de garantir el dret bàsic d’alimentació a xiquets i xiquetes en situació de vulnerabilitat , ajudes en matèria de vivenda i ajudes excepcionals sorgides a causa de la pandèmia.

 

Pel que fa a les Prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials i subministres per a 2020 (PEIS), un total de 3.627 persones, el 12% de la població, s’ha beneficiat d’aquestes ajudes a les que s’ha destinat un total de 393.484 euros, dels quals l’Ajuntament d’Alaquàs ha aportat un total de 318.658 euros i la resta han sigut subvencions de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

 

Pel que respecta a les ajudes per al recolzament de la família i la infància durant el període estival, s’han atès un total de 60 famílies, concretament 108 xiquets i xiquetes. En total s’han destinat 38.152 euros. Aquesta subvenció contempla no sols recolzament en l’alimentació sinó també la realització d’activitats d’oci en xicotets grups.

 

L’Ajuntament d’Alaquàs, arran de la crisi generada per la pandèmia, va establir també ajudes excepcionals per a donar resposta immediata a les necessitats bàsiques de la ciutadania sorgides arran d’aquesta situació i que han sigut destinades en gran part a famílies que fins al moment no havien sigut usuàries de les ajudes que ofereixen els serveis socials. En aquest sentit, s’ha destinat un total de 15.117 euros a garantir el dret bàsic de l’alimentació a les xiquets i xiquets en situació de vulnerabilitat. Han sigut receptores d’aquestes ajudes un total de 193 persones d’entre 0 i 18 anys.

 

Aquestes ajudes han contemplat prestacions bàsiques de serveis socials per tal d’oferir recolzament en la realització de compres necessàries, realització de tràmits, suport als centres educatius per tal d’eliminar la bretxa social i entrega de mascaretes. Aquesta ajuda ha sigut dotada amb 76.000 euros i s’han beneficiat d’ella 224 persones. S’han donat també ajudes en matèria de vivenda amb un import total de 28.703 euros i s’han concedit un total de 28 sol·licituds.

 

L’Ajuntament d’Alaquàs ha realitzat també diferents aportacions econòmiques a l’economat interparroquial i Càrites de la Parròquia de la Mare de Déu de l’Olivar d’Alaquàs per a col·laborar en la seua acció social. L’economat ha rebut un total de 7.000 euros i Càrites un total de 3000 euros.

 

Informa Nou Horta. Alaquàs

Publicat en Alaquàs-VAL

Dimecres 24 de febrer, el Ple Ordinari de l’Ajuntament de Massamagrell, va aprovar per unanimitat, les bases per a posar en marxa la convocatòria d’ajudes del Pla Resistir, unes ajudes directes per a empreses i persones autònomes que s’han vist afectades per l’impacte de la pandèmia.

 

El Pla Resistir està impulsat per la Generalitat Valenciana en col·laboració amb la Diputació de València i els mateixos ajuntaments de cada municipi valencià. En el cas de Massamagrell, aquest pla comptarà amb un import total de 374.071 euros, dels quals l’ajuntament aporta un total de 56.100,64 euros, i la quantitat restant és aportada per la Diputació i la Generalitat.

 

La Modificació de Crèdit per a fer front a la part que correspon a l’ajuntament, també es va sotmetre a votació en el ple, i va comptar amb 13 vots favorables (5 Psoe, 4 PP, 3 Compromís i un regidor de Ciutadans) i 3 abstencions (1 Veïns, 1 Unides Podem-EUPV i un regidor de ciutadans).

 

“Pimes i persones autònomes de sectors com l’hostaleria, restauració i oci nocturn; activitats esportives, recreatives, i d’entreteniment; activitats de creació artística i d’espectacles; i activitats relacionades amb el turisme i allotjaments, podran sol·licitar aquestes ajudes al llarg dels 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP”, aclareix l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez.

 

Les ajudes seran de 2.000 euros per a autònoms i pimes, podent-se incrementar la quantitat amb 200 euros per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre, o 300 euros per a persones en ERTO des de gener de 2021, fins a un màxim de 10.

 

Per a més informació, les persones interessades poden consultar la seu electrònica de Massamagrell, o posar-se en contacte amb l’Agència de Desenvolupament Local. A més, el consistori ha publicat en els seus perfils en xarxes socials una guia per a facilitar la informació.

 

Informa Nou Horta. Massamagrell

Publicat en Massamagrell-VAL

L'Ajuntament de Benetússer, a través de la seua àrea de Desenvolupament Local, ha obert el termini de sol·licitud de les Ajudes Parèntesis, una línia d'ajudes emmarcada dins del Pla Resistir posat en marxa per la Generalitat Valenciana amb l'objectiu de donar sustentació als sectors més castigats per les restriccions establides per a frenar l'expansió de la Covid-19. D'aquesta manera, després de la publicació de les bases en el BOP, els autònoms i microempreses de menys de deu treballadors el domini fiscal dels quals es trobe en el terme municipal de Benetússer poden tramitar la seua sol·licitud durant 20 dies naturals, des del 25 de febrer fins al 16 de març, per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'ajuntament: https://sede.benetusser.net

 

Les Ajudes Parèntesis, que a Benetússer ascendeixen a un total de 376.381 euros, són resultat de la col·laboració estreta entre administracions i “busquen aportar una liquiditat molt necessària per a facilitar el compliment de les obligacions empresarials, així com contribuir al manteniment de les diferents activitats i esmorteir la reducció dràstica d'ingressos derivada de la crisi sanitària, la qual ha afectat especialment la nostra hostaleria”, assenyala el regidor de Desenvolupament Local del municipi, Emilio Cano Arteaga. La quantia destinada a atendre aquestes subvencions és finançada amb un 15% amb càrrec al Pressupost Municipal de l'exercici 2021, equivalent a 56.457 euros, i es completa amb aportacions transferides per la Generalitat Valenciana (62,5%) i la Diputació Provincial de València (22,5%).

 

Així, mitjançant aquest paquet d'ajudes, destinat a aquells sectors afectats per les restriccions aprovades pel Decret llei 1/2021, es contempla cobrir despeses corrents de l'activitat empresarial de bars, cafeteries, restaurants, hotels, agències de viatge, gimnasos o ludoteques, entre altres. Les persones autònomes i les microempreses, la sol·licitud de les quals siga aprovada, rebran una ajuda directa de 2.000 euros, més 200 euros per cada treballador a càrrec seu. Per a la seua recepció es podran justificar les despeses de lloguer del local, llum, aigua, Internet, telèfon, etc., des de l'1 d'abril de 2020 fins a la data de la convocatòria.

 

Per a qualsevol consulta relacionada amb aquesta mesura, l'Ajuntament de Benetússer ofereix, mitjançant la seua Agència de Desenvolupament Local, un servei d'informació i orientació ciutadana a través dels telèfons 666 50 37 49/ 677 112 065 o del correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Informa Nou Horta. Benetússer

Publicat en Benetússer-VAL

Estes ajudes tenen per objecte atorgar liquiditat als autònoms i xicotetes empreses, que els permeta pal·liar la minoració d'ingressos ocasionada per l'actual estat d'alarma i facilitar la represa de la seua activitat econòmica, quan siga possible.

 

Les ajudes aprovades són:

-.1.600 €, per a autònoms i xicotetes empreses afectades per la suspensió obligatòria d'obertura de locals i establiments minoristes.

 

-.1.200 €, per a autònoms i xicotetes empreses que no havent sigut obligatori el tancament del local i establiment minorista de la seua activitat, o la seua activitat no està vinculada a un local obert al públic, han vist disminuïts els seus ingressos un 75% respecte del mateix període de l'exercici anterior.

 

Estes ajudes seran compatibles amb les atorgades per altres Administracions Públiques, en els temps previstos en la convocatòria aprovada.

 

El termini de sol·licitud serà de tres mesos, des de la publicació de la convocatòria en el BOP. L'Ajuntament informarà en els pròxims dies de l'inici de termini de presentació de sol·licituds, així com del procediment i la documentació necessària per a accedir a elles.

 

L'Ajuntament de Massanassa, des de l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local, facilitarà el suport i l'assistència per a la tramitació d'estes ajudes.

 

Són moments difícils per a tots, però units aconseguirem tirar avant.

 

Informa Nou Horta. Massanassa

Publicat en Massanassa-VAL

L'Ajuntament d'Alfafar, a través de la Regidoria de Joventut, ha ampliat l'assignació econòmica de les ajudes al transport públic per a joves estudiants residents en el municipi d'Alfafar. L'ampliació s'ha realitzat gràcies a una concessió de 995€ que ha atorgat a Alfafar l'Institut Valencià de Joventut amb l'objectiu de poder atendre totes les sol·licituds aprovades. Així, amb un total de 10.9995€, 167 estudiants d'Alfafar poden optar a aquestes ajudes econòmiques per al curs 2019/2020.

 

Aquestes ajudes estan dirigides a joves de 16 i 35 anys, que cursen presencialment en un centre educatiu fora d'Alfafar estudis universitaris de grau, enginyeria o màster, o cicles formatius de grau bàsic, mitjà o superior, o equivalent en ensenyaments artístics superiors, durant el curs 2019/2020. Entre els requisits per a sol·licitar-les està que no existisca a Alfafar ofereix dels estudis que motiven l'ús del transport públic i que la distància entre el domicili i el centre d'estudis supere els 2 km. La quantia de l'ajuda podrà oscil·lar entre 60 i 100 euros, atenent criteris de situació de desocupació en la unitat familiar, sol·licitants amb diversitat funcional, o família nombrosa o monoparental.

 

Amb aquesta iniciativa, se cerca garantir una vertadera igualtat d'accés als estudis superiors, amb independència del lloc d'estudi, i alleujar l'impacte que aquestes despeses suposen en l'economia familiar. La concessió d'aquesta ajuda se suma a altres iniciatives per a millorar la formació i incrementar les possibilitats de desenvolupament personal i ocupabilitat de les i els joves.

 

 

Informa Nou Horta. Alfafar

Publicat en Alfafar-VAL
Etiquetat com

El Servei d'Assistència i Recursos Culturals de la Diputació de València (SARC) publica un any més els decrets de resolució d'ajudes a la programació cultural dels municipis. Amb una aportació global de 2.728.300 euros, esta quantia ha quedat distribuïda entre els 266 municipis de la demarcació de València per a inversió en programació cultural de l'any 2019. 

 

Estes ajudes a la programació cultural s'incrementen amb 29.749 euros que es reparteixen entre els 15 pobles que depenen administrativament de l'Ajuntament València; a més, s'aporten 21.899 euros per a tres entitats locals menors (EATIM) que poden, d'esta manera, programar cultura complementàriament a la tasca dels seus ajuntaments.

 

A més, el programa ‘SARC als pobles’ permet l'opció de contribuir a la despesa de les festes populars en aquells municipis menors de 2.000 habitants. Per al diputat de Cultura, Xavier Rius, la filosofia d'estes subvencions resulta fàcil de comprendre, ja que "ens trobem en un moment on la promoció de la cultura als pobles està esdevenint un excel·lent aliat en la lluita contra el despoblament i la vertebració territorial". El diputat de l'Horta Sud també incideix en què en l'actualitat "estem detectant un important increment en els consums culturals, a tots els nivells, i això és doblement positiu, perquè transcendeix més enllà del valor emocional, ja que aporta beneficis econòmics".

 

La diagnosi pot ser contrastada amb els recents estudis sobre consum cultural que acaba de publicar el Ministeri de Cultura. En relació amb el període 2018-2019, i sense entrar en excessius detalls, s'aprecia un significatiu augment en les visites a museus, exposicions (+7,3%), monuments i jaciments (+8%) i un millorament general dels índexs de lectura, visita al cinema, al teatre, i a concerts en viu, entre altres inquietuds culturals de la població.

 

El programa ‘SARC als pobles’ manté l'esperit de no interferir ni condicionar les programacions municipals, sinó de garantir la seua sostenibilitat, molt més encara en poblacions menudes i amb menors recursos econòmics. La llista completa d’ajudes, municipi per municipi, pot ser consultada en el BOP del passat dia 26 de setembre.

 

 

Altres ajudes, altres programes

Encara que ‘SARC als pobles’ és la principal línia de subvencions, que s’atorga a tots els municipis, sense distincions, aquells municipis amb un compromís més ferm per la cultura poden veure augmentada l’aportació que reben per la modalitat de concurrència competitiva. És a dir, hi ha un seguit d’ajudes específiques a projectes concrets que, en funció de les propostes que presenten els ajuntaments, permeten incrementar-los les inversions en matèria cultural per part del SARC, i en conseqüència de l’Àrea provincial de Cultura. 

 

Molt resumidament, hi ha programes per al foment de les produccions audiovisuals, amb temàtiques que afecten el nostre territori (55.000 euros); i projectes col·laboratius entre diversos ajuntaments, anomenats ‘projectes intermunicipals’ (173.000 euros), i que esdevenen el major motor de cooperació entre entitats locals i en matèria cultural. 

 

 

Projectes Intermunicipals 

El programa Intermunicipals, creat en 2016, augmenta progressivament en el nombre de projectes presentats i d’ajuntaments que hi participen. Són ja 17 els projectes col·laboratius enllestits al llarg de 2019 i més de 150 ajuntaments implicats en activitats que moltes vegades ultrapassen l’àmbit comarcal. Cicles de jazz, de teatre infantil, de folklore i cultura popular, concerts de rock, contacontes o titelles entre moltes i variades activitats, que permeten un treball col·laboratiu i en xarxa a instància de l’Àrea de Cultura amb els principals gestors culturals del nostre territori.

 

 

Cultura local i comarcal

Per descomptat, el programa de ‘Festivals, mostres i Certàmens’, amb una dotació de 150.000 euros, resulta imprescindible per a poder consolidar esdeveniments que hui dia ajuden a construir unes marques i fites culturals tan assolides com el Festival de Titelles de la Vall d'Albaida, el MIM de Sueca o les Mostres de Pallassos i pallasses de Xirivella o el Festival de Màgia d'Almussafes i el Polisònic de Gandia. Es tracta en la majoria d'ells de propostes culturals enormement atractives i que convoquen un gran nombre de persones.

 

 

Creació literària 

La Diputació també esdevé un dels principals motors en la creació literària, tant en castellà com en valencià.  L’Àrea de Cultura i el SARC arriben a donar suport a un total de 23 premis i concursos literaris, a instància de diversos ajuntaments i mancomunitats de la demarcació de València.

 

Entre les col·laboracions més notòries en la modalitat de concurs literari hi ha algunes consolidades en el temps com són el Premi Senyoriu Ausiàs March, de Beniarjó; el Premi Solstici de literatura jove de Manises; el ciutat de Xàtiva o els premis comarcals ‘Carmesina’ de la Safor o el de literatura Eròtica de la Vall d’Albaida. El conjunt de les ajudes, perfectament desglossades, arriba a un global de 68.000 euros.

 

 

Una tasca de 30 anys 

Enguany el SARC compleix un aniversari molt especial, ja que són ja 30 anys treballant en la línia que marca el lema de la Diputació, colze a colze amb els ajuntaments valencians. En paraules del diputat de cultura, Xavier Rius, "no hi ha dubte que el suport del SARC ha resultat fonamental per a aportar sostenibilitat a les programacions culturals i fer créixer el teixit social i el valor cultural dels nostres pobles". 

 

 

Informa Nou Horta. Comarca

 

Publicat en Comarca-VAL

L'Ajuntament de Paterna ha obert una nova convocatòria del Xec Ocupació, una subvenció de fins a 6.000 euros destinada a aquelles empreses que contracten a aturats empadronats en el municipi. 

 

Tal com ha explicat el Tinent d'Alcalde de Protecció a les Persones, Participació i Ocupació, Julio Fernández “l'objectiu d'aquestes ajudes és promoure l'ocupació en el municipi, oferint a les empreses una subvenció per contractacions a veïns/as del municipi, amb especial compensació als contractes indefinits”. 

 

A més, Fernández ha destacat que “per a facilitar les subvencions, en aquesta convocatòria s'han rebaixat alguns requisits com el temps que l'aturat ha estat empadronat a Paterna, que passa a 6 mesos abans d'haver iniciat la seua relació laboral, o l'antiguitat com a demandant d'ocupació en les oficines LABORA que ha de ser mínim de 2 mesos abans de la data de contractació”. 

 

Les ajudes estan dirigides a totes aquelles empreses que hagen contractat de l'1 de gener a l'1 de novembre de 2019, i la quantia variarà en funció del tipus de contracte realitzat. 

 

 Així, les contractacions inicials de persones desocupades a jornada completa per un contracte de duració mínima de 6 mesos, se subvencionarà amb ajudes dels 3.000 als 4.200 euros. 

 

 A més, si la contractació inicial ha sigut indefinida s'incrementarà la subvenció en 1.800 euros i en el cas d'haver convertit contractes temporals en indefinits, la quantia de l'ajuda serà de 1.800 euros.  

 

Finalment, Fernández ha recordat que “a més del tipus de contracte, es tindrà especialment consideració les contractacions de menors de 30 anys i majors de 55 anys i es valorarà que hagen participat en accions de formació, de manera completa, promocionats per l'Ajuntament durant els últims 3 anys”.

 

Les empreses interessades podran trobar les bases de la convocatòria en la pàgina web de l'Ajuntament i podran presentar les sol·licituds fins al pròxim 1 de novembre.

 

 

Informa Nou Horta. Paterna

Publicat en Paterna-VAL

Les representants de l'Agència de Nacions Unides per als refugiats de Palestina en Orient Pròxim, UNRWA, Raquel Martí i Sara Gimeno, s'han reunit amb la diputada de Cooperació Internacional, Mentxu Balaguer, amb l'objectiu de presentar el balanç de les seues activitats, amb l'objecte de sol·licitar la continuïtat dels projectes que realitza amb el suport de la Diputació de València dirigits als refugiats palestins, així com presentar algunes noves propostes de col·laboració.

 

D'altra banda, també s'ha informat sobre la situació actual de la població refugiada palestina, així com sobre dades, informes i accions recents d'UNRWA relacionats amb la situació de la crisi de l'emigració a causa del conflicte; sobre la situació dels refugiats palestins als campaments de refugiats i a la Franja de Gaza; i sobre la situació en la gestió de les ajudes concedides per la Diputació de València a l'organització.

 

Actualment es tramita des de l'àrea de Cooperació la concessió d'una subvenció per a la realització del projecte ‘Distribució d'aliments per a garantir un nivell de vida digne de les persones refugiades de Palestina en la Franja de Gaza’, a realitzar en la Franja de Gaza, durant l'exercici 2019.

 

El projecte presentat pretén reduir la inseguretat alimentària de les persones refugiades de Palestina en la Franja de Gaza que viuen en situació de pobresa absoluta, a través de la distribució de cistelles alimentàries.

 

 

Un bloqueig d’11 anys

La Franja de Gaza es troba marcada pel bloqueig imposat per Israel, que dura ja 11 anys, i que ha deixat a la població gazatí en una situació d'extrema vulnerabilitat. La incapacitat sobrevinguda de la població per a proveir-se de béns i subministraments bàsics, imposada pel llarg bloqueig econòmic i militar, unida a altres factors com la destrucció del teixit productiu, l'altíssim nivell de desocupació o el greu mal infligit a sectors productius bàsics com la pesca i l'agricultura, provoca situacions de gran pobresa i necessitat que han generat una gran dependència dels serveis d'UNRWA. La situació quasi insostenible de la població gazatí demanda d'accions concretes i urgents.

 

Amb el projecte finançat per la Diputació es distribuiran cistelles d'aliments per a aproximadament 1.769 persones en situació de pobresa absoluta que cobriran el 80% de la seua ingesta calòrica diària. Aproximadament el 30% de les persones que es beneficien dels aliments són menors.

 

La diputada de Cooperació Internacional, Mentxu Balaguer, ha explicat que “el compromís de la Diputació amb l'ajuda humanitària en zones de conflicte és evident des de l'àrea de Cooperació Internacional”, destacant, en el cas concret de l'UNRWA, “la tasca d'assistència, protecció i defensa dels refugiats, amb atenció educativa, sanitària i de sensibilització”.

 

L'Agència de Nacions Unides per als refugiats de Palestina en Orient Pròxim, UNRWA, naix amb el mandat de l'Assemblea General de Nacions Unides en 1949 amb l'objectiu de brindar suport d'emergència i iniciar programes d'assistència social a la població palestina refugiada.

 

La Diputació de València, ha col·laborat amb UNRWA Espanya, a través de la seua la Delegació a la Comunitat Valenciana, amb diversos Convenis de col·laboració dirigits a subvencionar projectes d'emergència en l'exterior, ateses les necessitats i sol·licituds realitzades per l'organització. 

 

 

Informa Nou Horta. Valencia

Publicat en València

 

S'ha incrementat en 150.000 euros el pressupost que l'Ajuntament destina a aquestes ajudes, la qual cosa ha permés duplicar el nombre de beneficiaris aconseguint les 517 unitats familiars i un total de 1.204 veïns i veïnes

 

L'Ajuntament de Paterna, a través dels Serveis Esportius Municipals, ha destinat 255.000 euros per a subvencionar la pràctica esportiva de les famílies de la localitat, la qual cosa suposa un augment del 150% respecte a l'any anterior.

 

Tal com ha explicat el Tinent d'Alcalde de Cultura de l'Esforç i Modernització, José Manuel Mora “hem ampliat la línia de crèdit per a les subvencions esportives en 150.000 euros, la qual cosa ha permés duplicar el nombre de beneficiaris fins a aconseguir les 517 unitats familiars el que suposa un total de 1.204 veïns i veïnes”. 

 

A més, Mora ha recordat que “les subvencions suposen un descompte de fins al 100% sobre la tarifa de les activitats esportives municipals per a la pròxima temporada 2019-2020”.

 

I en aqueix sentit, el Tinent d'Alcalde ha destacat que “l'objectiu de les ajudes és potenciar la pràctica esportiva entre els paterners i paterneres, afavorint entre la ciutadania la igualtat d'oportunitats d'accedir a aquests serveis públics”.

 

Els llistats de les persones beneficiàries d'aquestes ajudes s'han publicat en la web d'esports de l'Ajuntament, www.esport.paterna.es.

 

D'aquesta manera, aquelles persones que hagen rebut l'ajuda tindran fins al 15 d'octubre per a confirmar la seua inscripció en les activitats esportives prèviament seleccionades.

 

La confirmació de les inscripcions es realitzarà presencialment en les instal·lacions de la piscina climatitzada del nucli urbà, en el poliesportiu de La Canyada o en la seu del club.

 

 

Informa Nou Horta. Paterna

 

Publicat en Paterna-VAL
Pàgina 1 de 6